תפריט

חוזה עם קבלן שיפוצים

חוזה עם קבלן שיפוצים

ליצירת קשר מהירה נא מלאו פרטים או התקשרו

טלפון לחיוג: 1-700-70-90-30

FronTask Web to lead sample form
פרטי:
טלפון נייד:

 

להורדת ההסכם בקובץ וורד לחץ כאן

 

הסכם לביצוע עבודות שיפוץ דירת מגורים

שנערך ונחתם _______ ביום ___ בחודש ______ בשנת 2017

 

בין:       1. __________   ת.ז. ____________

 1.   __________   ת.ז. ____________

               מרח' __________________

(להלן: "המזמין")                                                                                                                מצד אחד;

חוזה עם קבלן שיפוצים

 

 

שיפוצים בתל אביב

לבין

 

חברת ע.י.ד.ן 67 בע"מ  ח.פ. 514780428

מרחוב המסגר 17, נתניה

(להלן: "הקבלן")                                                                                                                  מצד שני; 

חוזה עם קבלן שיפוצים

 

 

הואיל        וברצון המזמין לבצע עבודות שיפוצים בדירה מס' __ המצויה ברח' __________ והידועה כגוש _____ חלקה ______ תת חלקה _______ (להלן: "הדירה");

והואיל       והמזמין הוא בעל הזכויות הרשומות בדירה ומוסמך להתקשר עם הקבלן בהסכם זה;

והואיל       והקבלן הוא קבלן מורשה, מספר רישיון 29901, אשר לפיו הנו בעל ההסמכה, הידע, היכולת, המומחיות, האמצעים והניסיון לבצע את עבודות הבניה כהגדרתן בהסכם זה;

והואיל       והמזמין הציע לקבלן לבצע עבורו את עבודות שיפוצים כמפורט בהסכם זה, והקבלן הסכים לבצע את עבודות השיפוצים כאמור, הכול בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם זה להלן;

והואיל       וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים שבין מזמין לקבלן עצמאי בנוגע לעבודות כמפורט בהסכם זה;

 

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. מבוא ונספחים –
 • המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 • כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחיות בלבד, ואין בהן כדי לסייע בפרשנות.
 • הסכם זה יהיה בעל תוקף משפטי המחייב את הצדדים אך ורק לאחר חתימתו.
 • למונחים המפורטים בהסכם זה תהיה המשמעות המפורטת להלן:

"הדירה" – כהגדרתה לעיל.

"הקבלן" – חברת ע.י.ד.ן. 67 בע"מ ח.פ. 514780428 לרבות מנהלי החברה, עובדיה, נציגיה וכן כל קבלן משנה מטעמה של החברה הפועל בשמה לצורך ביצוע עבודות נשוא הסכם זה.

"עבודות השיפוץ" – כל העבודות אשר על הקבלן לבצע או שהקבלן אחראי לביצוען בהתאם להסכם זה על נספחיו, ועפ"י האופן, התיאור והכמויות שיפורטו במסגרת הסכם זה.

"המפקח" –מפקח אשר יבחר על ידי המזמין לצורך בדיקת העבודות נשוא הסכם זה.

"השלמת הפרויקט"- השלמת כל עבודות השיפוץ נשוא הסכם זה וכמפורט בו.קבלן שיפוצים

"כוח עליון" – איחור ו/או עיכוב בהשלמת עבודות הבניה כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בקבלן או שאין לקבלן שליטה עליהם, או כתוצאה מנסיבות כגון הוראות חיקוק (לרבות תקנות ו/או צווים ממשלתיים או עירוניים) המשפיעים באופן ישיר על ביצוע העבודות (ובלבד שהצווים כאמור לא הוצאו בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו) ובכלל זה מלחמה, פעולות איבה, גיוס כללי, שביתה ארצית בענף הבנייה, מחסור ארצי כללי בחומרי בניה, מחסור ארצי בכח אדם ו/או שירותי ציוד והובלה, שיטפונות, פגעי טבע, איסור בניה או הקפאתו בהוראות רשות מוסמכת או עפ"י כל דין שלא בשל מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו ובלבד שאירוע כוח עליון הנ"ל משפיע ישירות על אפשרות ביצוע עבודות הבניה, מעשה זדון וכיו"ב, ואשר הקבלן פעל כמיטב יכולתו על-מנת למנוע אותם ואין בידי הקבלן כל אפשרות סבירה לפעול להפסקת האיחור או העיכוב.חוזה עם קבלן שיפוצים

חוזה עם קבלן שיפוצים

 1. הצהרות והתחייבויות המזמין –

  חוזה עם קבלן שיפוצים

   

2.1     המזמין מצהיר שאין כל מניעה חוקית מבחינתו, על פי כל דין או מכח הסכם או התחייבות אחרת המונעת ממנו להתקשר בהסכם זה ולקיים באופן מלא את מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה.

2.2     כי הוא הבעלים הרשום בפנקס המקרקעין של הדירה, או שהוא מורשה מטעם הבעלים הרשום להתקשר בהסכם זה, וכי אין לאף אדם ו/או גוף אחרים זכות כלשהי בדירה, למעט משכון או משכנתא או היות הדירה מושכרת.חוזה עם קבלן שיפוצים

2.3     המזמין מתחייב לעדכן את בעל המשכון, את השכנים וכן כל גורם נדרש אחר על פי דין, אודות ביצוע עבודות השיפוץ ולנקוט בכל הנדרש על מנת שעבודות השיפוץ וביצוען לא ייפגעו ולא יעוכבו בידי אותם גורמים.  

2.4     כי ממועד חתימת הסכם זה ועד למועד ביצועו לא יבצע כל שינוי בדירה אשר עלול לפגוע באפשרות לבצע את עבודות השיפוץ באמצעים המקובלים והסבירים.

2.5     המזמין מצהיר שבדק ובחן את העבודות הנדרשות וכן את הקבלן, ומצא את הקבלן מתאים  לדרישותיו ולביצוע עבודות השיפוץ.חוזה עם קבלן שיפוצים

2.6     המזמין ימסור לקבלן את הדירה לצורך ביצוע עבודות השיפוץ, כשהדירה ריקה מכל אדם וחפץ, ומתחייב שלא להכניס כל אדם וחפץ לדירה משך כל תקופת ביצוע עבודות השיפוץ, ללא שניתנה הסכמת הקבלן מראש ובכתב וללא ליווי מטעם הקבלן ו/או מי מטעמו.חוזה עם קבלן שיפוצים

 

 1. הצהרות והתחייבויות הקבלן –

3.1     כי הוא קבלן רשום לביצוע עבודות בניה ושיפוצים והוא בעל הידע, המומחיות, הניסיון המיומנות וכן בעל היכולות ו/או האמצעים הכספיים והכלכליים וכח האדם הנדרש, המאפשרים לו לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה שיפוצים בבית ובדירה.

3.2     כי הוא ראה את הדירה ובדק אותה ואת דרכי הגישה אליה ואת כל התנאים הנדרשים לצורך ביצוע עבודות השיפוץ נשוא ההסכם ומצא כי ניתן לבצע את עבודות השיפוץ נשוא ההסכם.

3.3     כי עבודות השיפוץ נשוא הסכם זה, יבוצעו על ידו בהתאם להיתרי בניה, להוראות כל דין, המפרט, התקנים וחוקי מדינת ישראל.

3.4    הקבלן הוא קבלן עצמאי, ואין בינו או מי מטעמו ובין המזמין יחסי עובד-מעביד.חוזה עם קבלן שיפוצים

3.5     הקבלן מתחייב לבצע ולמלא אחר כל הוראות הבטיחות לפי כל דין ו/או הוראות משרד העבודה ו/או כל הוראות של כל גוף מוסמך אחר ובהתאם למקובל ולנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים והמקובלים בביצוע עבודות השיפוץ בדירה ובסביבתה.

חוזה עם קבלן שיפוציםחוזה עם קבלן שיפוצים

 

 1. עבודות השיפוץ

4.1     עבודות השיפוץ יכללו את כל הפעולות והעבודות המפורטות במפרט המצורף כנספח א' להסכם זה.

4.2     הקבלן מכיר ויודע את הדרישות, התקנות הרלוונטיות, החיקוקים, על פי כל דין והדרישות לצורך ביצוע עבודות השיפוץ שעליו לבצע עפ"י הסכם זה, וכן את לוח הזמנים לביצוע ההסכם וכי הוא מסוגל לבצע את העבודות עפ"י התחייבויותיו בהסכם זה ברמה ובמיומנות מקצועית גבוהה תוך עמידה בלוח הזמנים הקבוע בהסכם זה.

4.3     הקבלן יספק את כל החומרים, הציוד, הכלים וכל הדרוש לצורך ביצוע עבודות השיפוץ, לרבות הובלתם ופריקתם בדירה, הכל על חשבונו הוא. כל החומרים, האביזרים, והציוד בהם ייעשה שימוש בעבודות השיפוץ יהיו חומרים תקניים ובהתאם לאמור במפרט.

4.4     חרף האמור לעיל, מוסכם כי כלים סניטריים, מרצפות, חיפויים וכיו"ב, הדרושים לעבודות השיפוץ, יירכשו על ידי ועל חשבונו של המזמין, ויסופקו לקבלן עד למועד שיתואם בין הצדדים לצורך התקנתם בדירה.

4.5     מוסכם כי אגרות והיטלים הכרוכים בביצוע השיפוץ וכן תשלומים שוטפים כגון ארנונה, חשמל, מים וכד', ככל שיהיו בתקופת ביצוע עבודות השיפוץ, ישולמו על ידי המזמין.

4.6     הקבלן מתחייב להישמע להוראות המפקח מטעם המזמין בעת ביצוע עבודות השיפוץ, ובלבד שהן תואמות את המפרט וכן חוקי ותקני מדינת ישראל. הקבלן לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או פגם ו/או ליקוי שייגרמו כתוצאה מביצוע הנחיה שניתנה על ידי המפקח בניגוד לעמדת הקבלן, ובלבד שהקבלן התריע לעניין זה טרם ביצוע ההנחיה.

4.7     בכל מקרה של אי הבנה מכל סוג שהוא באשר לביצוע עבודות השיפוץ או שחסרים נתונים כלשהם, מתחייב הקבלן לפנות למפקח מטעם המזמין ולקבל הבהרות לפני ביצוע כל פרט שלגביו קיימת אי הבנה ו/או אי התאמה, ולפעול מבלי לסטות מהמפרט שבנספח א' להסכם זה.

4.8     הקבלן או מנהל עבודה מטעמו יהיו נוכחים באתר עבודות השיפוץ בשעות העבודה המקובלות, והעתק מההסכם והמפרט יוחזקו בדירה דרך קבע לשימושם של מנהל העבודה והמפקח.

4.9     המפקח מטעם המזמין יהיה רשאי לדרוש בכל עת בדיקה של טיב וסוג החומרים ו/או האביזרים ו/או העבודה והקבלן מתחייב לבצע את הבדיקה על חשבון המזמין מיד עם קבלת הדרישה, ולסלק ו/או לתקן ו/או להחליף כל חומר ו/או אביזר ו/או לבצע את העבודה מחדש אשר נמצאו לא תקינים בבדיקה כאמור.

4.10  התמורה הנקובה בהסכם זה אינה כוללת את הוצאות הבדיקות אשר יידרשו במפרט או על ידי המפקח, כאמור לעיל, והמזמין יישא על חשבונו בהוצאות הבדיקה, למעט במקרה בו הבדיקה נמצאה כלא תקינה שאז עלותה תחול על הקבלן.

4.11  המפקח מטעם המזמין יהיה רשאי, בכל עת, לבדוק את אופן ביצוע העבודות, קצב התקדמותן ומידת ההתאמה של ביצוע העבודות לתכניות ולכתב הכמויות וכן לבדוק את טיב המלאכה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות. בכל מקרה של חוסר התאמה להוראות הסכם זה, המפרט הטכני או תקני וחוקי מדינת ישראל כאמור לעיל, יתקן הקבלן, על חשבונו תוך זמן סביר, את הטעון תיקון לפי הנחיות המפקח ובלבד שאין בכך להוסיף עבודות נוספות מעבר למוסכם בהסכם זה.

 

 1. לוחות זמנים –

  חוזה עם קבלן שיפוצים

   

 

5.1     מוסכם כי הקבלן יתחיל בביצוע עבודות השיפוץ בתוך _______ (__) ימים ממועד חתימת הסכם זה (להלן: "מועד תחילת עבודות הבניה").

5.2     הקבלן ישלים את עבודות השיפוץ בכללותם וימסור את הדירה למזמין, על פי האמור בהסכם זה, לכל היותר בתוך  ________ (__) חודשים/ימים ממועד תחילת העבודות כאמור לעיל (להלן: "מועד מסירת הדירה למזמין").

5.3     עבודות השיפוץ יתבצעו ברציפות וללא הפסקות כלשהן אשר עולות על ארבעה עשר (14) ימים רצופים או שלושים (30) ימים במצטבר במשך כל תקופת העבודה.

5.4     מוסכם בזאת, כי הערות נקודתיות כדוגמת תיקוני רובה, תיקוני צבע ו/או אריח שבור, אשר אין בהם כדי למנוע שימוש סבירים בדירה, הם בגדר תיקונים לאחר מסירה ואינם מונעים מסירת הדירה למזמין בסיום עבודות השיפוץ.

5.5    הקבלן ו/או מי מטעמו יבצע את עבודות הבניה בשעות העבודה המותרות ע"פ הדין. לא תהיה עבודה בשבת ובחג על פי חוק.

5.6     איחור בהשלמת עבודות השיפוץ לאחר המועד שנקבע למסירת הדי למזמין, העולה על ארבעה עשר (14) ימים, יזכה את המזמין בפיצוי של _______ (____) ₪ לכל יום איחור, כפיצוי מוסכם, סופי ומוחלט.

5.7     על אף האמור לעיל מוסכם, כי עיכוב בקיום חיוב מחיובי הקבלן עפ"י הסכם זה שנגרם או נובע כתוצאה מכוח עליון כמוגדר לעיל או כתוצאה מעיכוב התלוי במזמין, לא ייחשב כהפרת הסכם זה ולא יילקח בחשבון במניין המועדים שבהסכם זה. במקרה כזה, יידחה מועד החיוב, בנוסף לכל הוראה אחרת, לפרק זמן של העיכוב בתוספת שבעה (7) ימי התארגנות והערכות לחזרה לעבודה סדירה, על מנת שהקבלן יוכל להיערך בהתאם.

 1. התמורה

6.1     עבור ביצוע מלוא עבודות השיפוץ על פי הסכם זה והמפרט שבנספח א' להסכם זה, ישולם לקבלן סך של ______________ ₪ (_______ ₪, כולל המע"מ) (להלן: "התמורה").

6.2     מוסכם כי התמורה המפורטת לעיל תשולם לקבלן כמפורט להלן:

6.2.1    %________ מהתמורה הכוללת ישולם בתוך 7 ימי עסקים ממועד החתימה על הסכם זה.

6.2.2    ________% מהתמורה הכוללת ישולם בתוך 7 ימי עסקים ממועד _________________________________.

6.2.3    ________% מהתמורה הכוללת ישולם בתוך 7 ימי עסקים ממועד _________________________________.

6.2.4    ________% מהתמורה הכוללת ישולם בתוך 7 ימי עסקים ממועד _________________________________.

6.3     כנגד כל תשלום שיבוצע תוצא חשבונית מס כדין לידי יחידי המזמין.

6.4     המזמין מתחייב לשלם את התמורה במועד, כאשר איחור בתשלום התמורה יקנה לקבלן את הרשות לעצור את העבודות עד לתשלום התמורה בפועל וכן יזכה את הקבלן בפיצוי של _______ (____) ₪ לכל יום איחור בתשלום התמורה, כפיצוי מוסכם, סופי ומוחלט.

 

 1. שינויים ותוספות

  חוזה עם קבלן שיפוצים

   

 • ככל שהמזמין יהיה מעוניין לבצע שינויים ו/או תוספות בעבודות השיפוץ, יהיה חייב לפנות לקבלן בכתב ולהודיע על השינוי המבוקש בהקדם האפשרי, והקבלן יאשר או ידחה את השינוי המבוקש, על פי שיקול דע
 1. אחריות
 • האחריות לביצוע עבודות השיפוץ נשוא הסכם זה ולכל נזק אשר יגרם למזמין ו/או מי מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו במהלך ביצוען ו/או לעובדי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן, תחול על הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה והוראות הדין, והקבלן משחרר בזה את המזמין מכל אחריות ו/או חובה בקשר לתאונה, חבלה או נזק שייגרמו לנ"ל, ובלבד שהנזק נבע ממעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו. במקרה כזה הקבלן מתחייב לשפות את המזמין במלוא הסכום אשר ייפסק נגד המזמין בפסק דין חלוט של בית המשפט, ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן על הדרישה/תביעה מיד עם היוודע לו עליה, נתן לקבלן את האפשרות 
 1. ביטול ההסכם-

  חוזה עם קבלן שיפוצים

   

9.1     מוסכם בין הצדדים כי בגין כל הפרה יסודית של הוראות הסכם זה שלא תוקנה בהתאם להוראות הסכם זה, יהא רשאי המזמין לבטל הסכם זה על פי כל דין. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות הקבלן לקבל תשלום בגין עבודות אשר סיים ביצוען, ובמקרה כזה ישולמו לקבלן השלבים אשר הושלמו על פי ההסכם בחלקיות התמורה הקבועה בהסכם, וכן שווי העבודות שבוצעו במסגרת שלבים שטרם הסתיימו כפי שיוסכם בין הקבלן למפקח לעניין שווין ובהיעדר הסכמה לעניין זה – על ידי בורר שימונה על פי הוראות הסכם זה.

9.2     מוסכם בין הצדדים כי במקרה שצד הפר הפרה יסודית של הסכם זה שלא תוקנה בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד קבלת הודעה בכתב ובדואר רשום מהצד שכנגד ובה נדרש תיקון ההפרה כאמור או במקרה בו צד יבקש לבטל הסכם זה שלא על פי הוראות הסכם זה לאחר חתימתו, ישלם הצד המפר לצד הנפגע פיצוי מוסכם וקבוע מראש של _______ אלף ₪ (_______ ₪) וזאת מבלי שהצד הנפגע יצטרך להוכיח נזק כלשהו ומבלי לגרוע ו/או לפגוע ביתר הסעדים להם יהיו זכאים הצדדים על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לרבות תשלום בעד עבודה וחומר שכבר בוצעו על פי הסכם זה, לפי העניין.

 

 1. סמכות שיפוט ובוררות
 • למרות האמור לעיל, מוסכם כי כל סכסוך אשר יתעורר במהלך ביצוע עבודות הבנייה יועבר ראשית למגשר מוסכם כאשר הצדדים מתחייבים להתייצב לישיבת גישור ראשונה. באם לא תהיה הסכמה בין הצדדים או שהגישור לא יצלח, אזי יפנו הצדדים להכרעה של בורר, דן יחיד, אשר ימונה על פי הסכמת הצדדים ובמידה ולא תהיה הסכמה, אזי יפנו הצדדים ליו"ר איגוד המהנדסים לצורך מינוי בורר מכריע. שכרו של הבורר, ישולם שווה בשווה בין הצדדים. הבורר לא יהיה כפוף לכללי הפרוצדורה ודיני הראיות. הבורר יתבקש ליתן החלטתו בסוגיה שבמחלוקת בתוך שבעה (7) ימים ממועד הבאת הסוגיה בפניו. החלטת הבורר תהיה סופית והצדדים יהיו מנועים מלערער עליה.
 • מינוי הבורר לא יעכב את ביצוע עבודות הבניה נשוא הסכם זה, ככל שאינן נוגעות למחלוקת בין הצדדים.
 1. תרופות

על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970.

 1. כללי
 • כתובות הצדדים יהיו כמופיעות בראש ההסכם.
 • כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהא בר-תוקף אלא אם נעשה בכתב ובמפורש.
 • הסכמה של מי מהצדדים או מי מטעמו לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים ובתנאים המפורטים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
 • הסכם זה בא להסדיר ולקבוע סופית את היחסיםקבלן שיפוצים בנתניה שבין הצדדים וכל מצג, התקשרות, הבטחה או סידור שנעשו או ניתנו, לפי העניין, לפני חתימת הסכם זה, בין בכתב ובין בעל פה ובין במישרין ובין בעקיפין, בטלים ומבוטלים. הצדדים מצהירים ומסכימים במפורש כי תנאי הסכם זה ונספחיו משקפים וממצים את מלוא ההסכמות ביחס להסכם זה, והמזמין מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהסתמך על כל הצעה, פרסום, תרשים, צילום, פרוטוקול, פרוספקט, מצגים והצהרות למיניהם ולסוגיהם, בין בכתב ובין בע"פ, אשר נעשו ו/או פורסמו באופן כלשהו ו/או אשר הוחלפו בין הצדדים ו/או נציגיהם ו/או מי מטעמם, וזאת כל עוד אינם נכללים במפורש בהסכם זה ובנספח מנספחיו.
 • כל הצהרה או התחייבות בנוגע להסכם זה שתעשה ע"י כל אדם לרבות עובדי הקבלן ו/או שלוחיו לא תחייב את הקבלן, אלא אם תעשה בכתב ע"י נציג מוסמך של הקבלן. לעניין זה ישמש מר ________ כנציג מוסמך של הקבלן.
 • כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמצוין במבוא להסכם.
 • כל הודעה מצד אחד למשנהו תשלח בדואר רשום לפי הכתובת לעיל או בפקס עם אישור טלפוני על קבלתו או במייל. כל צד מתחייב להודיע לצד האחר על שינוי כתובתו מיד עם שינויה. הודעה בדבר שינוי כתובת תחשב כמי שהגיעה לתעודתה 72 שעות לאחר מסירתה למשלוח בדואר רשום.

 

 

חוזה עם קבלן שיפוצים

ולראיה באו הצדדים על החתום:

חוזה עם קבלן שיפוצים

 

 

חתימת הקבלן:               ____________                          __________   

                                                   תאריך                                          הקבלן

 

חתימת המזמין:

חוזה עם קבלן שיפוצים

קבלן שיפוצים רעננה

 

                                           שם                       ת.ז.                          חתימה        תאריך

  

 1. __________ ___________       _____________    _____________    

 

 1. __________ ___________       _____________    _____________             

שתפו:

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב google
גוגל+
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב linkedin
לינקדאין
שיתוף ב pinterest
פינטרסט
1-700-70-90-30