• 1700-70-90-30
  • office@idangroup.co.il
  • ראשון עד חמישי 9:00 - 17:30
תפריט

הרחבת מרפסות בבית משותף

הרחבת מרפסות בבית משותף

הרחבת מרפסות בבית משותף קיימת מאפשרת לדיירים המרחיבים את המרפסת הקיימת להנות ממרפסת מש רחבת ידיים פונקציונלית בהרבה ממרפסת קטנה , ניתן להגיע למרפסות שמש בגדלים

ליצירת קשר מהירה נא מלאו פרטים או התקשרו

טלפון לחיוג: 1-700-70-90-30

FronTask Web to lead sample form
פרטי:
טלפון נייד:

מכובדים ויפים כיום של עד 22 מר למרפסת.

הרחבת מרפסת בבית משותף  קיימת יכולה להתבצע בשיטות ביצוע שונות ולכל בניין מתאימה צורת ביצוע שונה אשר מושפעת מגישה לבניין , מיקום גיאוגרפי, קונסטרוקציה ומבנה שלד הבניין הקיים,

קרבה לים , אפשרויות העמדת מנופים , כמות דיירים וכו.

את המר הנדרש להרחבת המרפסת שמש קיימת ניתן להשיג במספר דרכים כגון:שימוש בזכויות בניה של עד 12 מר מרפסת, שימוש בזיכוי ממד כאשר הממד נבנה על בסיס זכויות לשטח עיקרי

תקנה 101 המאפשרת רכישת זכויות בניה מהעיריה לאחר שינוי תבע נקודתי שהינו הליך ארוך קצת יותר אבל אפשרי ונהוג היום, כמו כן ניתן להשתמש בשטח עיקרי שלא נוצל ובהקלות בניה שניתנו

על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה .הרחבת מרפסות בבית משותף

חוק הרחבת מרפסות

דוגמא להתחייבויות קבלן בפרויקט הרחבת מרפסות שמש בבית משותף 

   כי הוא קבלן רשום ומורשה בפנקס הקבלנים בעל סיווג המתאים לצורך ביצוע עבודות הבניה וכי אין למיטב ידיעתו כל מניעה, לרבות מניעה חוקית, על פי כל דין או מכח הסכם או התחייבות

אחרת המונעת ממנו להתקשר בהסכם זה ולקיים באופן מלא את מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ולבצע את עבודות הבניה נשוא הסכם זה וכי הוא מתחייב כי תעודת הרישוי שלו תהיה תקפה בכל תקופת הבנייה.

   כי הוא בעל הידע, המומחיות, הניסיון המיומנות וכן בעל היכולות ו/או האמצעים הכספיים והכלכליים וכח האדם הנדרש, המאפשרים לו לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 כי הוא ו/או כל הפועל מטעמו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, יהיו בעלי ניסיון וידע מקצועי בענף הבנייה לשם ביצוע עבודות הבנייה המתחייבות מהסכם זה. כמו כן מוסכם כי יועסקו רק פועלים

בעלי היתר עבודה ושהייה תקף בישראל והקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק שיגרם להם במקרה שתופר הוראה זו הרחבת מרפסות בבית משותף..

 

 

הרחבת מרפסות בבית משותף הרחבת מרפסת  שמש קיימת בדיקת בניין

  כי הוא ראה את הבניין ובדק אותו ואת דרכי הגישה אליו ואת כל התנאים הנדרשים לצורך ביצוע עבודות הבניה נשוא ההסכם ומצא כי ניתן לבצע בו את עבודות הבניה נשוא ההסכם וכי לא תהיה

לו כל טענה כלפי המזמין בגין מום ו/או פגם ו/או אי התאמה, למעט נסתרים אשר המזמין ידע עליהם או שהיה עליו לדעת עליהם ועל הרלוונטיות שלהם לביצוע עבודות הבניה ולא גילה לקבלן

הרחבת מרפסות בבית משותף

 

 

המונעים ממנו מלבצע את עבודות הבניה נשוא ההסכם.

הרחבת מרפסות בבית משותף  קיימת  לבניין קיים עושים עם חברה רצינית ומקצועית בעלת ניסיון בביצוע פרויקטים מורכבים הדסית

 

הרחבת מרפסות

 

 

שתפו:

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב google
גוגל+
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב linkedin
לינקדאין
שיתוף ב pinterest
פינטרסט
1-700-70-90-30