• 1700-70-90-30
  • office@idangroup.co.il
  • ראשון עד חמישי 9:00 - 17:30
תפריט

הסכם עבודה עם קבלן

בס"ד

ליצירת קשר מהירה נא מלאו פרטים או התקשרו

טלפון לחיוג: 1-700-70-90-30

FronTask Web to lead sample form
פרטי:
טלפון נייד:

 

טיוטת הסכם עבודות קבלן  למו"מ בלבד – אין בטיוטת זו משום הצעה – רק הסכם חתום ע"י כל הצדדים יחייבם הסכם עבודה עם קבלן

 

 טיוטת הסכם קבלן וועד הבית דוד המלך 6 03.10.2017 (2) 

שנערך ונחתם בנתניה ביום _____תשע"ח ביום ____ בחודש ______ שנת 2017

 

 הסכם עבודה עם קבלן

 

ב י ן     וועד הבית דוד המלך 6 נתניה (שיקרא להלן: "המזמין")
ע"י נציג הוועד ומורשה חתימה בשם הוועד מר ____________ ת.ז. ____________

(על פי החלטת אסיפת דיירים מיום _____, מצ"ב כנספח א')
                      
                                                                                                                  מצד אחד

 

 

ל ב י ן   ______________
שכתובת משרדו הרשום הינה רח' ___________ (שתקרא להלן: "הקבלן")          באמצעות מורשה חתימתו, מר_________ ת.ז.___________                      הסכם עבודה עם קבלן                                                                       

                                                                                                       מצד שני

 

 

הואיל   והמזמין הינו וועד הבניין המייצג את כלל דיירי הבניין ברח' דוד המלך 6 נתניה הידוע גם כגוש ________ חלקה __________ (להלן: "המקרקעין"), בהתאם לאמור בנספח א' המצ"ב להסכם זה.

 

והואיל  והמזמין מבקש לבצע בכל המבנה הבנוי על המקרקעין עבודות שיפוץ הכוללות, בין היתר, אך לא רק, חיפוי חיצוני בכל השטח הבנוי בבניין לרבות הריסה, בינוי , אינסטלציה ועבודות גמר , הכל בהתאם להוראות נספח א' וכן בהתאם לתוכניות המצ"ב להסכם זה (להלן: "מקום העבודות" ו- "העבודות" בהתאמה);

 

והואיל  והקבלן הצהיר כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 וכי הינו רשום כדין בסיווג הדרוש לביצוע העבודות נשוא הסכם זה;הסכם עבודה עם קבלן
מצ"ב תעודת רישום קבלנים מסומן באות א'

 

והואיל  והקבלן הצהיר כי הוא מנוסה ובקיא בעבודות מסוג העבודות נשוא הסכם זה ויש לו כל הכלים, הציוד, צוות האנשים, הידע המקצועי, היכולת הניהולית והמיומנות הדרושים לביצוע העבודות נשוא הסכם זה;הסכם עבודה עם קבלן

  

והואיל והמזמין על סמך הצהרותיו האמורות של הקבלן וההבהרות שנמסרו לו מסכים למסור לקבלן את הביצוע, ההשלמה ובדק הבניה של העבודות, הכל בתמורה ובתנאים כמפורט הסכם זה להלן על נספחיו; והקבלן הסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודות;

 

אי לכך הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:הסכם עבודה עם קבלן

 

1.              המבוא הסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.

2.        הסכם עבודה עם קבלן      המזמין מוסר בזאת לקבלן את ביצוע העבודות, והקבלן מתחייב בזה להוציא לפועל את העבודות במומחיות ובמקצועית מעולה לפי התנאים הכלליים, התנאים המיוחדים, מועדי הביצוע, תנאי התשלום, הערבויות, התנאים הטכניים, המחירים, הכמויות והתכניות, הכל כמפורט בנספחים הבאים המצורפים בין היתר נספח א' וכן התוכניות והתשריטים אשר יצורפו הסכם זה, והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

3.              הקבלן מתחייב לסיים ולהשלים את העבודות, על פי תנאי הסכם זה ולמסרן למזמין – לא יאוחר מ    _______ קלנדריים  מיום מסירת צו התחלת עבודה לקבלן.הסכם עבודה עם קבלן

 

4.              הקבלן מצהיר כי ידוע לו שביצוע העבודה  מותנה בקבלת כל הרישיונות, והאישורים שיידרש לקבל מהרשויות השונות כאחראי על הביצוע לפי הגדרות החוק. אילו אישורים נדרשים?

5.              אין במתן ארכה, הנחה, הבלגה או אי שימוש  המזמין בזכויות הניתנות לו בהסכם זה על כל נספחיו משום ויתור על זכויותיו לתבוע כל סעד שיראה לו בהתאם לאמור בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת מכרז/הסכם) תשל"א-1970, או על פי כל דין אחר.

6.              למעט הנושאים הנתונים להכרעת המפקח בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו, בכל מקרה של חילוקי דעות בין המזמין לקבלן הנובעים מהסכם זה, פרשנותו או קיומו, תועבר להכרעתו הבלעדית של בורר שייבחר בהסכמה בין הצדדים מהמוסד לבוררות עסקית ובלבד שיהיה עו"ד בהכשרתו עם רקע הנדסי. הבורר ישמש כדן יחיד הסכם עבודה עם קבלן, החלטתו תהיה מחייבת והוא יהיה רשאי לתת צווים, לרבות צווים זמניים.

דין סעיף זה הינו כדין הסכם בוררות בין הצדדים. הבורר יהא כפוף לדין המהותי ומחויב בהנמקת פסקו אך פטור מדיני הראיות והפרוצדורה והצדדים לא יהיו רשאים לערער על פסק דינו הסכם עבודה עם קבלן

7.              איסור הסבת ההסכם הסכם עבודה עם קבלן

8.1  הקבלן לא יהיה זכאי לשעבד, למסור, להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו ו/או מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, אלא אם בתנאי ובמידה שהמזמין הסכים לכך בכתב ומראש אולם העסקת עובדים או קבלני משנה, גם אם שכרם משתלם לפי שיעור העבודה, לא יהיה בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוען של העבודות, או של חלק מהן, לאחר.

8.2  נתן המזמין את הסכמתו בהתאם לאמור בסעיף זה, לא תפטור ההסכמה  האמורה את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל  מעשה או מחדל של כל מבצעי העבודות, באי כוחם ועובדיהם. כמו כן הבטוחות אותן נותן הקבלן על פי הסכם זה ימשיכו לעמוד בתוקף עד לסיום העבודות ו/או תום תקופת הבדק והאחריות, על פי התקופות ובתנאים הקבועים בהסכם זה.

9.1        

10    בדיקות מוקדמות, הצהרות והתחייבויות הקבלן

 

10.1    הקבלן מצהיר כי הינו בעל הרישיונות הנדרשים ותקפים על פי דין, ככל
      שנדרשים, לביצוע העבודות, וכי הוא מתחייב להחזיק בתוקף את הרישיונות
      האמורים, למשך כל תקופת ביצוע העבודות, ועד להשלמתן הסופית.

10.2    הקבלן מצהיר כי הוא עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף תשל"ו – 1975. כי
      הוא מנהל פנקסי החשבונות והרישומים שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה
      וחוק מס ערך מוסף תשל"ו – 1975, והוא מתחייב להמציא לידי המזמין, אישורהסכם עבודה עם קבלן
      מפקיד מורשה, אישור על ניהול כאמור או אישור שהוא פטור מלנהל. למה? ועד הבית הוא עוסק שמנכה מע"מ? סתם טרטור

10.3    מבלי לגרוע מהאמור, מאשר הקבלן כי יבטיח לצורך העבודות מלאים
       מספיקים של חומרים, ציוד וכוח אדם וכי הוא מוותר בזה על כל טענה בדבר   
        חסר בחומרים, ציוד כוח אדם ויתר הפריטים הדרושים לצורך ביצוע הסכם עבודה עם קבלן
        העבודות, או כי אין באפשרותו להשיגם, למעט במקרה של כוח עליון כהגדרתו בדין.

        במיוחד לא תישמע כל טענה כי חסר בחומרים, בציוד או בכוח אדם, לרבות
        מחמת אירועים כלשהם בשטחי יש"ע.

10.4     הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב ביצוע העבודות למבנים ומתקנים קיימים או שיותקנו במהלך העבודה עקב פעילותו, בין בדרכי הגישה אליו ובין בכל שטח החלקות וסביבותיהן, לרבות מדרכות, כבישים ושטחים ציבוריים אחרים, ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה.

      הקבלן מצהיר בזה, שהוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם כתוצאה מביצוע העבודות  לאותם מבנים ומתקנים קיימים במבנה או בסביבתו כולל נזק למדרכות, כבישים, גדרות של מבנים סמוכים וכל רכוש של צד ג', ומתחייב לתקנם על חשבונו באופן שישיב את המצב לקדמותו.

10.5    הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעבודות בחלקן מתבצעות בסמוך למבנים קיימים
      וכי בקרבת האתר ובתחומו קיימות תשתיות של מים, ביוב, ניקוז, חשמל,
      טלפוניה טלויזיה בכבלים וכד'.מי אחראי להזזה?

10.6    לפני תחילת ביצוע העבודות מתחייב הקבלן לבדוק ביסודיות את מקום
      העבודות ואת האזורים הסמוכים לו ולוודא את מיקומם של מיתקנים תת
      קרקעיים ומתקנים אחרים הנמצאים על פני הקרקע ומעל לקרקע אשר עלולים
      להימצא במקום העבודות ולהשפיע על ביצוען. ???

11    תפקידיו וסמכויותיו של מנהל הפרוייקט

11.1     מנהל הפרוייקט יהיה רשאי לבדוק את מקום ביצוע העבודות ולהשגיח על
      ביצוען של העבודות וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב
      המלאכה שתיעשה על ידי הקבלן בביצוע  העבודות. כן רשאי הוא לבדוק אם
      הקבלן מפרש כהלכה את המכרז/הסכם ואת הוראותיו וכל דבר הקשור ו/או
      הנובע מכך.הסכם עבודה עם קבלן

11.2     ביצוע העבודות, בין במקום ביצוע העבודות ובין בכל מקום אחר אשר בו
      מנוהלות פעולות לצורך ביצוע העבודות, יהיה נתון לפיקוחו של מנהל
      הפרוייקט. ביצוע העבודות יהיה בהתאם להוראות הסכם זה, למפרט הטכני, לתקני וחוקי מדינת ישראל ומנהל הפרויקט יהיה רשאי להנחות את הקבלן לביצוע העבודות בהתאם לאלו, לרבות בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופןהסכם עבודה עם קבלן ביצוע העבודות, טיבן והמועדים להשלמתן, איכות וסיווג החומרים שהקבלן ישתמש בהם, והנחייתו תחייב את הקבלן.. הקבלן מתחייב למלא אחר הנחיות מנהל הפרויקט, ובלבד שהוראותיו אינן מנוגדות להוראות הסכם זה, המפרט הטכני, תקני וחוקי מדינת ישראל.

     שום דבר האמור בסעיף זה ושום מעשה ו/או מחדל של מנהל הפרוייקט לא
     יפטור
את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי הסכם זה ולביצוע העבודות בהתאם
     להוראותיו, אלא במקרה בו הקבלן התריע בפני מנהל הפרויקט ו/או המזמין אודות הבעייתיות באותה ההנחיה טרם ביצועה ובכל זאת ניתנה לו ההנחיה לבצעה.

11.3     בכל מקום בהסכם זה הדן בסמכויות מנהל הפרוייקט, בין אם נאמר בו כי
      החלטת מנהל הפרוייקט הינה בלעדית או סופית ובין אם לאו, הקבלן מתחייב למלאה
      בדייקנות, זאת מבלי לגרוע מזכותו של הקבלן לפנות לערכאות משפטיות, לרבות לבוררות הקבועה בהסכם זה, ו/או למזמין.

 

11.4     מנהל הפרוייקט רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של העבודות ו/או
      כל חלק מהן, אשר לא בוצעו בהתאם לתכניות, המפרט הטכני ושאר מסמכי   
       ההסכם או שלא בהתאם הסכם עבודה עם קבלן להוראותיו של מנהל הפרוייקט, ובלבד שהוראותיו הן בהתאם להוראות הסכם זה, המפרט הטכני, תקני וחוקי מדינת ישראל,  ועל הקבלן למלא אחרי הדרישה מיד ועל חשבונו הוא.

11.5     מנהל הפרוייקט רשאי לפסול כל חומר או כל עבודה אשר על פי הוראות הסכם זה, המפרט הטכני, תקני וחוקי מדינת ישראל נראים לו כבלתי מתאימים לעבודה הנדונה והוא רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר, וזאת נוסף לבדיקות הקבועות בהתאם לחוקים הקיימים, כל זאת על חשבון המזמין. עם זאת, ככל שיתברר שתוצאות הבדיקה אינן תקינות, הקבלן יישא בעלות הבדיקה.
      אין להשתמש בסוג החומר שנמסר לבדיקה, אלא אם יקבל הקבלן אישור על כך       מאת המעבדה או המכון שבדקו את החומר.

 

12    התחלת ביצוע העבודה והתארגנות   

12.1     תוך 7 ימים מיום מתן הודעה בכתב של המזמין באמצעות לדואר אלקטרוני ___________. תאריך המייל ייחשב המועד בו ייקבע ביצוע העבודה.

 

13    דרכי גישה לעבודות

13.1     במידה וישתמש הקבלן בדרכי גישה ציבוריות קיימות כגון מדרכות וכבישים ,
      ידאג הקבלן לעשות כן בהתאם לאמור כל דין, בהתאם לכל רישיון אם יידרש
      ולשפרן, להתאימן לצרכיו ולתנאי הבטיחות, ולאחר גמר ביצוע העבודות יביא
     את מצבן, על חשבונו הוא, למצבן כפי שהיה בתחילת העבודות.

 

14    שלטים

14.1     הקבלן מתחייב להציב על  הסכם עבודה עם קבלןחשבונו כל שילוט אזהרה הנדרש באזורי העבודה
      ובכניסות אליהם , ובנוסף שלט שיכלול את שמו של מנהל העבודה וממונה
      הבטיחות, וכן שלטים במבנה המוקם ובסביבת המדרכות.הסכם עבודה עם קבלן

14.2     במידה ויהיה צורך להעתיק את השלטים ממקומם במהלך ביצוע העבודות,
      יבצע זאת הקבלן בהתאם להוראות הדין וללא כל תמורה.

15    איסור עבודות בשבתות וחגים   הסכם עבודה עם קבלן

15.1     בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל עבודה בשבת או בימי שבתון
      אחרים, ללא היתר כדין, מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית
      בהחלט, להבטחת העבודות, לשמירה על חיי אדם או על רכוש ובהתאם
      להוראות כל דין. במקרה בו יעבוד הקבלן שלא כקבוע בסעיף זה, יהא הדבר על
      אחריותו הבלעדית בלבד והוא ישא בכל הנובע מכך.

15.2     כל היתר אשר יידרש לעבודת לילה או לעבודה בימי שבתון ו/או לעבודת שעות
      נוספות יושג על ידי הקבלן, על חשבונו.

16    בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסיםהסכם עבודה עם קבלן

16.1     במהלך ביצוע העבודות מתחייב הקבלן שלא לכסות או להסתיר חלק כלשהו מן       העבודות אשר לפי התכנית יישאר מכוסה או מוסתר מבלי שתינתן למנהל הפרוייקט האפשרות לבדוק את העבודות לפני הכיסוי או ההסתרה.
     הסכם עבודה עם קבלן

16.2     הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למנהל
      הפרוייקט בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר למנהל
      הפרוייקט לבדוק את החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו,
      ובלבד שמנהל הפרוייקט יבצע את הבדיקה תוך 48 שעות ממועד קבלת
      ההודעה.

16.3     אם כוסה חלק כלשהו מהעבודות בניגוד להוראות מנהל הפרוייקט או נציגיו,
       או לא הודיע הקבלן למנהל הפרוייקט מראש על הכיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן
       על חשבונו את העבודה שכוסתה, עפ"י דרישת מנהל הפרויקט, ויכסה מחדש מיד לאחר אישור העבודה, ומבלי שיהא   
      בכך כדי לעכב את המשך העבודות. אם יסרב הקבלן למלא אחר הדרישה או יתרשל בכך, יהא רשאי מנהל הפרוייקט להעסיק פועלים על חשבונו של הקבלן לשם גילוי העבודה וכיסויה, ואם תמצא העבודה לאחר גילויה וחישופה, לא מתאימה לתכניות לתרשימים ולפירוטים, או להוראות המצויות בידי הקבלן, יהא חייב הקבלן להחליפה או לתקנה.

17    יומן עבודה  הסכם עבודה עם קבלן

17.1     הקבלן ינהל ב – 3 העתקים לפחות, יומן עבודה אשר בו ירשמו מדי יום ביומו כל       הפרטים הנוגעים למהלך העבודה. הקבלן יקפיד שכל הפרטים שירשמו על ידו  
      ביומן העבודה יהיו נכונים וישקפו את כל מהלך העבודות במלואן. היומן ישמש, לפי הצורך, נוסף לרשום פרטי העבודה, גם למתן ההוראות בכתב של מנהל הפרוייקט לקבלן, או אישורים של המתכננים, או הערות של הפיקוח העליון.

היומן יוחזק במקום העבודות במקום בו תהיה למזמין ו/או למנהל הפרוייקט ו/או לבא כוחו ו/או למי מטעמו גישה אליו בכל עת, וכל הוראה שתיכתב ביומן על ידי מנהל הפרוייקט, בין בנוכחות הקבלן ובין שלא בנוכחותו, תחייב את הקבלן. היומן ייחתם יום יום על ידי הקבלן או מיופה כוחו או מנהל העבודה שלו, ומקור היומן והעתק אחד ממנו ימסרו באותו יום למנהל הפרוייקט, אשר יהיה רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, על ידי מסירת הודעה בכתב לקבלן או רישום בדפי היומן. מנהל העבודה יהיה כל יום בפרויקט כדי לקבל את יומן העבודה?

18    אחריות הקבלןהסכם עבודה עם קבלן

18.1     אף על פי שלמנהל הפרויקט ניתנה זכות לפקח על מהלך העבודה, לא יפורש סעיף זה או אחר מסעיפי הסכם כמשחרר את הקבלן מאחריות בעד טיב החומרים או טיב העבודה בהתאם לתנאי המכרז/הסכם, או מכל התחייבות אחרת לפי הסכם, לרבות אחריותו בנושא בטיחות. הקבלן יקיים את הסכם במלואו בכל שלביו.

18.2     השגחת מנהל הפרויקט או אי השגחת מנהל הפרויקט לא תשחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לביצוע  העבודה לפי כל פרטי הסכם.

18.3     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן, על חשבונו, לגרום לכך שמהנדס רשום – כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, יהיה אחראי לביצוע העבודות בהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, לרבות חתימה על כל הצהרה ו/או מסמך כפי שיידרש על ידי רשות מוסמכת כלשהי.

המזמין ו/או מנהל הפרויקט לא ישא באחריות וחובה מכל סוג שהוא המוטלים או חלים על הקבלן מכוח הסכם זה ו/או מכוח כל דין. הקבלן יפצה ו/או ישפה את המזמין עבור כל תביעה או דרישה או נזק או תשלום שידרשו ממנו או שיוצאו על ידו בגין כל הפרת חובה או אחריות כאמור, ובלבד שניתנה לקבלן הודעה מראש ובכתב

שתפו:

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב google
גוגל+
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב linkedin
לינקדאין
שיתוף ב pinterest
פינטרסט
1-700-70-90-30